Help with Search courses

Energetska elektronika SEIA501 (2012)

MATERIJALI ZA STUDENTE KOJI SU SLUŠALI KOLEGIJ U PROŠLIM AKADEMSKIM GODINAMA!

Energetski pretvarači. Osnovni pojmovi. Podjela i opća svojstva. Energetski pokazatelji procesa pretvorbe. Pojam pretvaračke komponente. Konstitutivne komponente i struktura energetskih dijelova pretvarača. Moguće u-i karakteristike pretvaračkih komponenata. Realizacije pretvaračkih komponenata s jednim poluvodičkim učinskim ventilom. Realizacija pretvaračkih komponenata s pomoću više poluvodičkih učinskih ventila. Istosmjerni pretvarači. Podjela i opća svojstva. Jednokvadrantni izravni i neizravni istosmjerni pretvarači. Višekvadrantni istosmjerni pretvarači. Ispravljači. Podjela i opća svojstva. Neupravljivi ispravljači. Fazno upravljivi ispravljači. Ispravljački i izmjenjivački režim rada. Autonomni izmjenjivači. Podjela i opća svojstva. Autonomni izmjenjivači s naponskim ulazom. 

Osnove energetske elektronike PE503 (2012)

MATERIJALI ZA STUDENTE KOJI SU SLUŠALI KOLEGIJ U PROŠLIM AKADEMSKIM GODINAMA!

Energetski pretvarači. Osnovni pojmovi. Podjela i opća svojstva. Energetski pokazatelji procesa pretvorbe. Pojam pretvaračke komponente. Konstitutivne komponente i struktura energetskih dijelova pretvarača. Moguće u-i karakteristike pretvaračkih komponenata i realizacije poluvodičkim učinskim sklopkama. Neupravljiva sklopka. Strujno jednosmjerne sklopke. Naponski jednosmjerne sklopke. Dvosmjerne sklopke. Realizacija pretvaračkih komponenata s pomoću više poluvodičkih učinskih ventila. Istosmjerni pretvarači. Podjela i opća svojstva. Jednokvadrantni izravni i neizravni istosmjerni pretvarači. Višekvadrantni istosmjerni pretvarači. Smanjenje sklopnih naprezanja pretvaračkih komponenata. Ispravljači. Podjela i opća svojstva. Neupravljivi ispravljači. Fazno upravljivi ispravljači. Ispravljački i izmjenjivački režim rada.Autonomni izmjenjivači. Podjela i opća svojstva. Autonomni izmjenjivači s naponskim ulazom. Smanjivanje harmonika u izlaznoj struji izmjenjivača.