Topic Name Description
Uvod u programiranje u C-u File Što ćete naučiti

A

File Što nećete naučiti

A

Poglavlje 2 File Pregled sadržaja i aktivnosti drugog poglavlja

A

File Programiranje

A

File Više o programiranju

A

File Proces programiranja - etape

A

File Zadavanje zadatka

A

File Analiza zadatka

A

File Algoritam

A

File Više o algoritmu

A

File Programski jezik

A

File Prevođenje programa

A

File Testiranje programa

a

File Izrada dokumentacije

a

File Održavanje programa

A

File Sažetak drugog poglavlja

A

File Zadaci i vježba drugog poglavlja

A

File Vježba drugog poglavlja

A

Poglavlje 3 File Pregled sadržaja i aktivnosti trećeg poglavlja

A

File O C-u

A

File Instalacija programskog okruženja

A

File Pokretanje i editor

A

File Struktura C programa

A

File Glavna funkcija

A

File Oznaka kraja naredbe

A

File Biblioteke funkcija

A

File Primjer C programa s analizom

A

File Prevođenje programa u okruženju DevC++

A

File Pokretanje izvršavanja programa

A

File Sažetak trećeg poglavlja

A

File Zadaci i vježba trećeg poglavlja

A

File Vježba trećeg poglavlja

A

Poglavlje 4 File Pregled sadržaja i aktivnosti četvrtog poglavlja

A

File Ispis na zaslon

A

File Ispis teksta na zaslon

A

File Varijable i konstante

A

File Tipovi podatka

A

File Više o tipovima podataka

A

File Identifikatori

A

File Ispis vrijednosti

a

File Sažetak četvrtog poglavlja

A

File Zadaci i vježba četvrtog poglavlja

A

File Vježba četvrtog poglavlja

A

Poglavlje 5 File Pregled sadržaja i aktivnosti petog poglavlja

A

File Aritmetički operatori

A

File Operator dijeljenja

A

File Ostatak cjelobrojnog dijeljenja

A

File Redosljed izvršavanja matematičkih operacija

A

File Sažetak petog poglavlja

A

File Zadaci i vježba petog poglavlja

A

File Vježba petog poglavlja

A

Poglavlje 6 File Pregled sadržaja i aktivnosti šestog poglavlja

A

File Unos podataka u program

A

File Funkcija za unos podataka

a

File Deklaracija

A

File Komentar u programu

A

File Definicija konstanti

A

File Naredba pridruživanja

A

File Matematičke funkcije

A

File Pretvorba tipova podataka

A

File Sažetak šestog poglavlja

A

File Zadaci i vježba šestog poglavlja

A

File Vježba šestog poglavlja

A

Poglavlje 7 File Pregled sadržaja i aktivnosti sedmog poglavlja

A

File Grananje u programu

A

File Operacije uspoređivanja

A

File Jednostruko grananje

A

File Blok naredbi

A

File Logičke funkcije

a

File Višestruko grananje

A

File If-else naredba

A

File Uvjetni operator

A

File Ugnježđivanje if naredbi

a

File Vježba naredbe if

A

File Switch - case naredba

A

File Za one koji žele znati više

A

File Sažetak sedmog poglavlja

A

File Zadaci i vježba sedmog poglavlja

A

File Vježba sedmog poglavlja

A

Poglavlje 8 File Pregled sadržaja i aktivnosti osmog poglavlja

A

File Naredbe za ponavljanje

A

File Operatori inkrement i dekrement

A

File Skraćeni zapis naredbe za pridruživanje

A

File Ponavljanje naredbom for

A

File Ugnježđivanje for petlji

A

File Vježba naredbe for

A

File Ponavljanje naredbom while

A

File Vježba naredbe while

A

File Do - while naredba

A

File Vježba naredbe do-while

A

File Sažetak osmog poglavlja

A

File Zadaci i vježba osmog poglavlja

A

File Vježba osmog poglavlja

A