Konverzija e-sadržaja u EPUB format

Alati za konverziju dokumenata u EPUB format

Opcije

Kliknete li na tab postavki (engl. Settings) možete podesiti dodatne opcije koje će utjecati na stvaranje EPUB-a.

Aspose opcije

Opcije redom uključuju:

  • dozvoljavanje uvlačenja u lijevo

Ukoliko je opcija postavljena na No, lijeva margina odlomka postavlja se na nulu. U protivnom odlomak može „pobjeći“ izvan ekrana ako se u originalnom tekstu njegova pozicija nalazi izvan granica margina:

margine

  • izvoz datoteka fontova

Ukoliko u svom e-sadržaju koristite specifične fontove, poželjno je odabrati ovu opciju kako bi vaši fontovi ostali sačuvani u EPUB formatu. U protivnom, e-čitač može koristiti zamjenske fontove te na krivi način prikazivati tekst.

  • izvoz zaglavlja i podnožja

S obzirom da će se vaša e-knjiga u EPUB formatu sastojati od web stranica (više o tome u sljedećem poglavlju), a HTML stranice nisu označene brojevima stranica, teško je smisleno prenijeti zaglavlja i podnožja u HTML format, stoga se ovu opciju preporučuje isključiti:

Font

  • izvoz postavki stranice

Ovom opcijom se podešava hoće li se obilježja stranice (npr. orijentacija, veličina margina i dr.) prenijeti u vašu e-knjigu ili ne. Ova je opcija unaprijed isključena jer bi u protivnom mogla prouzročiti probleme s prikazom e-knjige, primjerice dio teksta mogao bi „bježati“ van prozora e-čitača:

A

  • izvoz relativne veličine fontova

Ova opcija definira hoće li se veličina fontova u vašoj e-knjizi definirati relativnim jedinicama (postocima). Većina e-čitača ima ugrađenu funkciju povećanja ili smanjenja teksta, pa se preporučuje uključiti ovu opciju kako bi ta funkcija radila.

  • postavljanje razlučivosti slika

Ovom se opcijom postavlja željena razlučivost slika nakon konverzije u EPUB format:

  • naslovi poglavlja koji će se pojaviti u tablici sadržaja

Moguće je odrediti do koje će se najviše razine podnaslovi pojavljivati u tablici saržaja:

zaglavlja

  • prilagodba veličine slike prema veličini njenog okvira

Ukoliko je ova opcija deaktivirana, konverzija će biti brža i sadržaj će biti bolje prilagođen za ispis s pisačem.
Ukoliko je ova opcija aktivirana sadržaj će se kvalitetnije prikazivati u e-čitaču i e-knjiga će biti manje veličine:

.Slika

  • rastavljanje dokumenta na poglavlja pri odabranom tipu naslova

Ovdje je moguće odabrati tip naslova prije kojeg će se e-sadržaj rastaviti u poglavlja u e-knjizi. Na primjer, ukoliko ste nova poglavlja označavali tipom naslova Heading 1, ovdje ćete postaviti Heading 1 kao graničnik poglavlja. Interno će to vašu e-knjigu rastaviti na više HTML poglavlja, ali o tome više u sljedećem poglavlju.

  • postavljanje širine tablice

Kako biste omogućili prilagodbu veličine tablice veličini ekrana na kojem će se čitati ovu je opciju poželjno postaviti na Absolute and relative:

Sirina tablice

CARNet Logo