Naredbe grananja

1. Naredbe grananja

Naredbe grananja koristimo kada se program treba granati u jedan ili višesmjerova, ovisno o istinitosti danog uvjeta.

Na primjer, želimo li unositi ocjene učenika, najprije moramo provjeriti je li korisnik unio ocjenu (broj između 1 i 5) i u tom slučaju izvršiti određenu naredbu. Ako korisnik nije upisao broj iz tog intervala, potrebno je izvršiti neku drugu naredbu.

Zapis naredbe grananja u pseudo jeziku izgleda ovako:

ako je uvjet onda
     naredba1;
inače
     naredba2;

Ovo je oblik naredbe koja se grana u dva smjera: naredba1 izvršit će se ako je zadani uvjet istinit, a naredba2 ako nije.

Uvjet je najčešće relacijski izraz, ali ponekad može biti i aritmetički.

Primjer 1:
Provjerimo je li uneseni broj paran ili neparan.

ulaz (a);
ako je a mod 2 = 0 onda
    izlaz ("paran");
inače
    izlaz ("neparan");

Objašnjenje: Ako je broj paran, ostatak pri dijeljenju s brojem 2 je nula.

Primjer 2:

Provjerava je li uneseni broj pozitivan ili negativan

ako je a>0 onda
     izlaz ('uneseni broj je pozitivan!');
inače
     izlaz ('uneseni broj nije pozitivan!');

Primjer 3:

ako je a>0 onda
     P:=4*a;
inače
     izlaz ('Duljina stranice kvadrata mora biti veća od nule!');