Standardni algoritmi

1. Uvod

Prema obrazovnim ishodima definiranim u ispitnom katalogu potrebno jepoznavati i primijeniti standardne algoritme:

  • - za zamjenu sadržaja dviju varijabli
  • - za prebrojavanje prema zadanome kriteriju
  • - za zbrajanje prema zadanome kriteriju
  • - za pretraživanje prema zadanome kriteriju
  • - za izračun srednje vrijednosti brojeva
  • - za traženje najmanjega i najvećega među (učitanim) brojevima
  • - za rad s prirodnim brojevima