Stucco
POJAM Stucco
Štukatura
DEFINICIJA

Stucco is an exterior finish for masonry, usually composed of cement, sand and hydrated lime mixed with water and laid on wet.

Štukatura je vanjska obrada zidova, obično sastavljena od cementa, pijeska i hidratiziranog vapna pomiješana s vodom i položena na mokro; okvir oko vrata


» Web dizajn - ePojmovnik