JavaScript
POJAM JavaScript
JavaScript
DEFINICIJA The scripting programming language of HTML and the Web.

Skriptni programski jezik HTML-a i Web-a.» Web dizajn - ePojmovnik