Framework
POJAMFrameworkRazvojni okvir
DEFINICIJA A predefined set of HTML, CSS and/or JS elements taht enable faster responsive development of modern responsive websites. Prederfinirani skup HTML, CSS i/ili JS elemenata koji omogućuje brži razvoj modernih responzivnih web sjedišta.


» Web dizajn - ePojmovnik