Zalecenia, jak skutecznie wykorzystać platformę Edmodo

● Przeznacz wystarczającą ilość czasu na pracę z platformą, który jest całkowicie poświęcony interakcji online między uczniami.
● Szczegółowe działania wymagające interakcji muszą być zintegrowane z doświadczeniami edukacyjnymi uczniów, aby w ogóle mogły zaistnieć.
● Jeśli to możliwe, należy poprowadzić zajęcia w jednym tygodniu tylko na samej platformie Edmodo. To dlatego, żeby wdrożyć pewien schemat działań, który również musi być wzorowany na nauczycielu tak, że uczniowie są dostatecznie zapoznani z nim jako techniką nauczania w klasie. Jest to konieczne, ponieważ platforma społeczna wymaga znacznie dłuższego czasu do zaadaptowania w klasie niż inne technologie. W przeciwieństwie do innych technologii, platformy społeczne wymagają rozwoju tożsamości online, poczucia przestrzeni, jako przestrzeni społecznej i rozwoju wielu złożonych strategii komunikacji, a także poczucia zapoznania się z jej funkcjonalnością oraz zaangażowania w działania, szczególnie, gdy są one realizowane wyłącznie w Internecie.

● Należy pamiętać, że uczniowie postrzegają biegłość językową jako konieczność do komunikacji na platformach społecznych. Uczniowie, zwłaszcza w środowisku międzynarodowym, posiadają samoświadomość na temat swoich umiejętności językowych.

Last modified: Friday, 15 January 2016, 3:02 PM