Kurikulum predmeta

OPIS PREDMETA: 

Spoznaja i jačanje vlastitog kulturnog identiteta te upoznavanje i uvažavanje drugih i drukčijih kultura ključne su za uspješno funkcioniranje u današnjem globaliziranom svijetu. Fakultativna učionička i izvanučionička nastava engleskog jezika (od 6. do 10. godine učenja) potaknut će učenike na samostalno istraživanje različitih aspekata multikulturalnosti s ciljem boljeg razumijevanja sebe, drugih i društva u cjelini. 

Kod učenika će se poticati kritičko mišljenje, razvijat će se jezične kompetencije i humanistički pogled na svijet. U digitalnom okruženju učenici će istraživačkim i suradničkim radom razvijati digitalnu kompetenciju odgovornog i sigurnog služenja IKT-om (informacijsko-komunikacijskom tehnologijom) te stvarati vlastite repozitorije znanja. Time će ojačati vlastitu kompetitivnost na sve zahtjevnijem tržištu rada, ali i komunikacijske vještine u svakodnevnom životu.

CILJEVI PREDMETA:

  • Unaprijediti jezične kompetencije engleskog jezika

  • Upoznati  vrijednosti i posebnosti drugih kultura

  • Koristiti i razvijati digitalnu kompetenciju

  • Promicati jednakost i uvažavanje različitosti

DOMENE:

  • Komunikacijsko - jezično područje (EJ)

  • Međukulturalno područje

  • Digitalno područje

ISHODI U KOMUNIKACIJSKO - JEZIČNOM PODRUČJU:

ISHOD 1: Učenik se pisano izražava na engleskom jeziku

a) učenik piše kratak strukturiran tekst (od 80 do 100 riječi) na engleskom jeziku

Oblik vrednovanja: npr. piše opis svoga grada u 10 – 15 rečenica

b) učenik piše strukturiran tekst srednje dužine (od 100 do 150 riječi) koristeći jezične strukture srednje razine složenosti

Oblik vrednovanja: npr. piše pismo/e-mail učeniku druge kulturne pripadnosti u kojem će predstaviti sebe, svoj zavičaj i kulturu

c) učenik piše duži tekst (više od 150 riječi) složene jezične strukture različitih stilova i žanrova (npr. novinski članak, esej, priču)

Oblik vrednovanja: npr. piše novinski članak u kojem će promovirati svoj grad kao multikulturalan ili kao turističko središte


ISHOD 2: Učenik se usmeno izražava na engleskom jeziku    

a) učenik sudjeluje u kratkom i jednostavnom strukturiranom razgovoru poznate tematike

Oblik vrednovanja: npr. odgovara na pitanja o sebi i svojoj okolini

b) učenik osmišljava i prezentira kratak i jednostavno strukturiran govor poznate tematike

Oblik vrednovanja: npr. piše i izvodi intervju s osobom koja pripada nekoj manjinskoj zajednici /drugoj kulturi

c) učenik sudjeluje u dužem strukturiranom razgovoru o poznatoj temi

Oblik vrednovanja: npr. raspravlja s grupom učenika zadanu temu suprotstavljanjem argumenata i iznosi svoje mišljenje


ISHOD 3: Učenik pokazuje razumijevanje autentičnih tekstova (slušnih, pisanih, audio-vizualnih)

a) učenik prepoznaje tražene informacije iz slušanog/gledanog/pročitanog teksta

Oblik vrednovanja: npr. piše točno/netočno kraj svake tvrdnje o onome što se slušalo/gledalo/čitalo

b) učenik izdvaja željene informacije iz slušanog/gledanog/pročitanog teksta

Oblik vrednovanja: npr. jedan učenik postavlja pitanje na koje želi dobiti odgovor i sam bira učenika koji će mu odgovoriti

c) učenik uspoređuje dvije odslušane/pročitane/odgledane pjesme/priče tražeći pritom sličnosti i razlike

Oblik vrednovanja: npr. navodi razlike u problematiziranju iste teme u dva različita slušna zapisa/teksta/videa


ISHODI U MEĐUKULTURALNOM PODRUČJU:

ISHOD 1: Učenik definira obilježja vlastite i drugih kultura
a) učenik na temelju različitih izvora i osobnog iskustva uočava i navodi obilježja vlastite i drugih kultura. 
Oblik vrednovanja: npr. pomoću prikazanih simbola, povezuje značajke različitih kulturnih identiteta.

b) učenik opisuje obilježja različitih kultura. 

Oblik vrednovanja: npr. na temelju tekstualnih i audiovizualnih izvora, objašnjava glavna obilježja prikazane kulture 

c) učenik uspoređuje kulturne posebnosti različitih zemalja. 

Oblik vrednovanja: npr. na temelju zvučnih zapisa, uspoređuje tradicijsku glazbu, na temelju dostupnih izvora, uspoređuje hrvatsku tradiciju s tradicijom drugih kultura.

 

RAZINA USVOJENOSTI

RAZRADA ISHODA

Zadovoljavajuća

Dobra

Vrlo dobra

Iznimna

Učenik na temelju različitih izvora i osobnog iskustva uočava i navodi obilježja vlastite i drugih kultura.

Učenik isključivo uz pomoć ovladava vokabularom te uočava i navodi osnovna obilježja vlastite i drugih kultura.

Učenik uz učestalu pomoć ovladava vokabularom te uočava i navodi osnovna obilježja vlastite i drugih kultura.

Učenik uz povremenu pomoć ovladava vokabularom te uočava i navodi osnovna obilježja vlastite i drugih kultura.

Učenik samostalno ovladava vokabularom te uočava i navodi osnovna obilježja vlastite i drugih kultura.

Učenik opisuje obilježja različitih kultura.

Učenik isključivo uz pomoć opisuje obilježja različitih kultura.

Učenik uz učestalu pomoć opisuje obilježja različitih kultura.

Učenik uz povremenu pomoć opisuje obilježja različitih kultura.

Učenik samostalno opisuje obilježja različitih kultura.

Učenik uspoređuje kulturne posebnosti različitih zemalja.

Učenik isključivo uz pomoć uspoređuje kulturne posebnosti različitih zemalja.

Učenik uz učestalu pomoć uspoređuje kulturne posebnosti različitih zemalja.

Učenik uz povremenu pomoć uspoređuje kulturne posebnosti različitih zemalja.

Učenik samostalno  uspoređuje kulturne posebnosti različitih zemalja.


ISHOD 2: Učenik interpretira sličnosti i razlike između vlastite i drugih kultura

a) učenik identificira sličnosti i razlike između kultura. 
Oblik vrednovanja: npr. izdvaja/prikazuje stereotipe u različitim kulturama.
b) Učenik analizira određena obilježja pojedinih kultura. 
Oblik vrednovanja: npr. opravdava postojanje stereotipa u određenim kulturama.

c) Učenik istražuje i promiče kulturni identitet.

Oblik vrednovanja: npr. samostalno istražuje jedan stari zanat u svom zavičaju te ga pomoću prezentacije ili videouratka predstavlja drugim učenicima;  na temelju pročitanih članaka, pisano i usmeno analizira obilježja te ulogu sportske/medijske kulture u određenom društvu.


 

RAZINA USVOJENOSTI

RAZRADA ISHODA

Zadovoljavajuća

Dobra

Vrlo dobra

Iznimna

Učenik identificira sličnosti i razlike između kultura.

 

Učenik isključivo uz pomoć identificira sličnosti i razlike između kultura.

 

Učenik uz učestalu pomoć identificira sličnosti i razlike između kultura.

 

Učenik uz povremenu pomoć identificira sličnosti i razlike između kultura.

 

Učenik samostalno  identificira sličnosti i razlike između kultura.

 

Učenik analizira određena obilježja pojedinih kultura.

 

Učenik isključivo uz pomoć analizira određena obilježja pojedinih kultura.

 

Učenik uz učestalu pomoć analizira određena obilježja pojedinih kultura.

 

Učenik uz povremenu pomoć analizira određena obilježja pojedinih kultura.

 

Učenik samostalno analizira određena obilježja pojedinih kultura.

 

Učenik istražuje, čuva i promiče kulturni identitet.

 

Učenik isključivo uz pomoć  istražuje, čuva i promiče kulturni identitet.

Učenik uz učestalu pomoć istražuje, čuva i promiče kulturni identitet.

Učenik uz povremenu pomoć istražuje, čuva i promiče kulturni identitet.

Učenik samostalno  istražuje, čuva i promiče kulturni identitet.ISHOD 3: Učenik uvažava i prihvaća druge i drukčije


a) Učenik prepoznaje ponašanje koje je dokaz kulturnih stereotipa i predrasuda.

Oblik vrednovanja: npr. na temelju viceva, prepoznaje utjecaje koje predrasude i stereotipi mogu imati na međukulturni dijalog.

b) Učenik iskazuje spremnost na prihvaćanje različitosti. 

Oblik vrednovanja: npr. na temelju različitih izvora, objašnjava na koji nas način kulturne razlike obogaćuju.

c) Učenik primjenjuje humanističke vrijednosti poput prijateljstva, suradnje, altruizma i empatije u međukulturnoj komunikaciji.

Oblik vrednovanja: npr. na temelju razgovora s pripadnikom druge kulture, prezentira vaše sličnosti i zajedničke interese.


 

RAZINA USVOJENOSTI

RAZRADA ISHODA

Zadovoljavajuća

Dobra

Vrlo dobra

Iznimna

Učenik prepoznaje ponašanje koje je dokaz kulturnih stereotipa i  predrasuda.

Učenik isključivo uz pomoć prepoznaje ponašanje koje je dokaz kulturnih stereotipa i  predrasuda.

Učenik uz učestalu pomoć prepoznaje ponašanje koje je dokaz kulturnih stereotipa i  predrasuda.

Učenik uz povremenu pomoć prepoznaje ponašanje koje je dokaz kulturnih stereotipa i  predrasuda.

Učenik samostalno prepoznaje ponašanje koje je dokaz kulturnih stereotipa i  predrasuda.

Učenik iskazuje spremnost na prihvaćanje različitosti. 

Učenik isključivo uz pomoć iskazuje spremnost na prihvaćanje različitosti. 

Učenik uz učestalu pomoć iskazuje spremnost na prihvaćanje različitosti. 

Učenik uz povremenu pomoć iskazuje spremnost na prihvaćanje različitosti. 

Učenik samostalno iskazuje spremnost na prihvaćanje različitosti. 

Učenik primjenjuje humanističke vrijednosti poput prijateljstva, suradnje, altruizma i empatije u međukulturnoj komunikaciji.

Učenik isključivo uz pomoć primjenjuje humanističke vrijednosti poput prijateljstva, suradnje, altruizma i empatije u međukulturnoj komunikaciji.

Učenik uz učestalu pomoć primjenjuje humanističke vrijednosti poput prijateljstva, suradnje, altruizma i empatije u međukulturnoj komunikaciji.

Učenik uz povremenu pomoć primjenjuje humanističke vrijednosti poput prijateljstva, suradnje, altruizma i empatije u međukulturnoj komunikaciji.

Učenik samostalno primjenjuje humanističke vrijednosti poput prijateljstva, suradnje, altruizma i empatije u međukulturnoj komunikaciji.
ISHODI U DIGITALNOM PODRUČJU:

ISHOD 1: Učenik pretražuje informacije na Internetu i preispituje njihovu autentičnost i vjerodostojnost
a) koristi napredne mogućnosti tražilica za pretragu podataka. 
Oblik vrednovanja: npr. temeljem naprednih kriterija pretraživanja internetskom tražilicom pretražuje specifične informacije

b) uspoređuje informacije dobivene iz različitih izvora. 

Oblik vrednovanja: npr. na temelju slikovnih prikaza uspoređuje dobivene rezultate pretrage na internetu i vodi brigu o aktualnosti sadržaja i datumu nastanka

c) analizira pretražene informacije. 

Oblik vrednovanja: npr. na temelju dobivenih prikaza internetske pretrage (npr. screenshot pretrage na određenu temu) odlučuje o točnosti dobivenih informacija

Razrada ishoda

Zadovoljavajuća

Dobra

Vrlo dobra

Iznimna

- koristi napredne mogućnosti tražilica za pretragu podataka

Učenik isključivo uz pomoć nastavnika postavlja složene parametre internetske tražilice

Učenik uz učestalu pomoć nastavnika sužava pretragu na internetskoj tražilici

Učenik uz povremenu pomoć nastavnika sužava pretragu na internetskoj tražilici

Učenik samostalno sužava pretragu na internetskoj tražilici

- uspoređuje informacije dobivene iz različitih izvora

Učenik isključivo uz pomoć nastavnika odlučuje o relevantnosti istog sadržaja s različitih izvora

Učenik uz učestalu pomoć nastavnika odlučuje o relevantnosti istog sadržaja s različitih izvora

Učenik uz povremenu pomoć nastavnika odlučuje o relevantnosti istog sadržaja s različitih izvora

Učenik samostalno odlučuje o relevantnosti istog sadržaja s različitih izvora

- analizira pretražene informacije

Učenik isključivo uz pomoć nastavnika odlučuje o točnosti i autentičnosti dobivenih podataka

Učenik uz učestalu pomoć nastavnika odlučuje o točnosti i autentičnosti dobivenih podataka

Učenik uz povremenu pomoć nastavnika odlučuje o točnosti i autentičnosti dobivenih podataka

Učenik samostalno odlučuje o točnosti i autentičnosti dobivenih podataka


ISHOD 2: Učenik komunicira sukladno Netiquette
a) pridržava se bontona u mrežnoj komunikaciji. 
Oblik vrednovanja: npr. prilikom komunikacije s kolegama/icama i nastavnikom/icom na komunikacijskim platformama Loomen, Yammer i drugima upotrebljava primjerene izraze i načine komunikacije
b) reagira primjereno na kršenje Netiquette. 
Oblik vrednovanja:npr.prilikom komunikacije na platformi, učenik primjećuje potencijalno negativno ponašanje te na njega upozorava druge učenike.
c) vlastitim primjerima utječe na sudionike u komunikaciji. 
Oblik vrednovanja: npr. u slučaju negativne komunikacije na platformi, učenik odbija sudjelovati i svojom komunikacijom nastoji unaprijediti kvalitetu komunikacije sukladno Netiquette

Razrada ishoda

Zadovoljavajuća

Dobra

Vrlo dobra

Iznimna

- pridržava se bontona u mrežnoj komunikaciji 

Učenik isključivo uz pomoć nastavnika komunicira  s drugima na primjeren način

Učenik uz učestalu pomoć nastavnika komunicira  s drugima na primjeren način

Učenik uz povremenu pomoć nastavnika komunicira  s drugima na primjeren način

Učenik samostalno komunicira  s drugima na primjeren način

- reagira primjereno na kršenje Netiquette

Učenik isključivo uz pomoć nastavnika primjećuje kršenje Netiquette

Učenik uz učestalu pomoć nastavnika odlučuje o primjerenoj reakciji na kršenje Netiquette

Učenik uz povremenu pomoć nastavnika odlučuje o primjerenoj reakciji na kršenje Netiquette

Učenik samostalno odlučuje o primjerenoj reakciji na kršenje Netiquette

- vlastitim primjerima utječe na sudionike u komunikaciji

Učenik isključivo uz pomoć nastavnika komunicira s drugima sukladno Netiquette

Učenik uz učestalu pomoć nastavnika komunicira s drugima sukladno Netiquette

Učenik uz povremenu pomoć nastavnika komunicira s drugima sukladno Netiquette

Učenik samostalno komunicira s drugima sukladno Netiquette


ISHOD 3: Učenik koristi sustave u oblaku za pohranu i preuzima/stvara sadržaje
a) Učenik preuzima sadržaje.
Oblik vrednovanja: npr. na temelju zadatka, učenik se svojim @AAI.edu.hr elektroničkim identitetom prijavljuje na platformu Loomen i preuzima dostupne sadržaje
b) Učenik kombinira sadržaje vodeći brigu o autorskim pravima.

Oblik vrednovanja: npr. pojedinačnim radom ili skupnim radom izrađuje digitalne materijale u kojima koristi fotografije/tekstove/video uratke s oznakom CC BY

c) Učenik izrađuje multimedijalne sadržaje i prenosi ih na centralni repozitorij.

Oblik vrednovanja: npr. poštujući zadane rokove za izvršenje zadatka i aktivnosti, pohranjuje vlastite uratke na zadano mjesto kolegija platforme Loomen

Razrada ishoda

Zadovoljavajuća

Dobra

Vrlo dobra

Iznimna

- preuzima sadržaje

Učenik isključivo uz pomoć nastavnika skida tražene  sadržaje s interneta

Učenik uz učestalu pomoć nastavnika skida tražene  sadržaje s interneta

Učenik uz povremenu pomoć nastavnika skida tražene  sadržaje s interneta

Učenik samostalno skida tražene  sadržaje s interneta

- kombinira sadržaje vodeći brigu o autorskim pravima 

Učenik isključivo uz pomoć nastavnika koristi sadržaje koji imaju oznaku CC BY

Učenik uz učestalu pomoć nastavnika koristi sadržaje koji imaju oznaku CC BY

Učenik uz povremenu pomoć nastavnika koristi sadržaje koji imaju oznaku CC BY

Učenik samostalno koristi sadržaje koji imaju oznaku CC BY

- izrađuje multimedijalne sadržaje i prenosi ih na centralni repozitorij

Učenik isključivo uz pomoć nastavnika stvara vlastite uratke i prenosi ih na centralni repozitorij

Učenik uz učestalu pomoć nastavnika stvara vlastite uratke i prenosi ih na centralni repozitorij

Učenik uz povremenu pomoć nastavnika stvara vlastite uratke i prenosi ih na centralni repozitorij

Učenik samostalno stvara vlastite uratke i prenosi ih na centralni repozitorij


Last modified: Thursday, 23 August 2018, 4:10 PM