Grananje programa

Istina ili laž?

     
 

Kako vam zvuči ova rečenica: "Ako vani pada kiša obut ću cipele, a ako ne pada obut ću sandale"?
Pretpostavljamo da vam uopće ne zvuči čudno - niti nama, a niti Tini. Osim što Tina može odlučiti što će napraviti ako je neki uvjet zadovoljen (pada kiša), može odlučiti i što će napraviti ako uvjet nije zadovoljen (ne pada kiša).

Naravno, te se dvije mogućnosti kod Tine isključuju - ili je zadani uvjet (pada kiša) istinit ili lažan.

Primjer 5. Pravokutnik

Napišite program koji će nacrtati pravokutnik sa stranicama a i b tako da se uvijek prvo crta manja stranica.

Nakon što riješite i provjerite zadatak, usporedite svoje rješenje s našim.

Pokaži mi rješenje.

Primjer 6. Razlika do razlike

Napišite program razlika :a :b koji će izračunati razliku brojeva a i b, te ispisati odgovarajuću poruku (vidi sliku). Razliku treba računati tako da se od većeg broja oduzme manji.
Ako je : a<:b računa se razlika :b-:a, a ako je :a>:b računa se razlika :a-:b.


Dva ispisa programa razlika :a :b

Nakon što riješite i provjerite zadatak, usporedite svoje rješenje s našim.

Pokaži mi rješenje.

Primjer 7. Hitno se traži najmanji

Napišite program koji će ispisati najmanji od tri zadana broja a, b i c.

Nakon što riješite i provjerite zadatak, usporedite svoje rješenje s našim.

Pokaži mi rješenje.

J Šalabahter:

 • IF - grananje programa u dva smjera ovisno o zadanom uvjetu
  • (IF :a < :b [print :a] [print :b])
  • (IF :c > 10 [fd :c rt 60] [stop])
 • (IF uvjet [naredbe_1][naredbe_2])
  • naredbe_1 se izvršavaju ako je postavljeni uvjet istinit, tj. zadovoljen
  • naredbe_2 se izvršavaju ako je postavljeni uvjet lažan, tj. nije zadovoljen
 • PRINT (SE "razlika "je :razlika) - za ispis rečenice koja sadrži tekst i vrijednosti varijabli