Primjeri i zadaci za vježbu devetog poglavlja

Ponovi i provjeri deveto poglavlje

   
  

Prisjetite se naredbi koje ste do sada naučili i riješite nekoliko zadataka po svojem izboru. Sada znate rješavati zadatke iz prijašnjih cjelina dopunjene potrebnim  uvjetnim grananjima.

Ponovimo:

IF - grana program ovisno o zadanom uvjetu; opći oblik izgleda ovako:

  • IF uvjet [naredbe koje se izvršavaju ako je uvjet zadovoljen] ili
  • (IF uvjet [naredbe_1][naredbe_2])

STOP - zaustavlja izvršavanje programa

REPEAT - ponavljanje niza naredbi

MAKE - zadaje vrijednost varijable (make "c 4)

U make naredbi može biti i računanje:

  • make "zbroj :a+:b
  • make "r :r*3
  • make "p :p/5

RANDOM 5 - na slučajan način zadaje jedan od brojeva 0, 1, 2, 3, 4 ili 5

(RANDOM 20) + 10 - na slučajan način zadaje broj između 10 i 30

spremanje programa i izlazak iz Editora: File > Save and Exit

za pokretanje programa - napiši njegovo ime u Okvir za upis naredbi

za spremanje svih programa - odaberite File > SaveAs

FD :a - pomak naprijed za :a koraka

RT 360/:n - zakretanje udesno za n-ti dio 360°

PU - podizanje olovke

PD - spuštanje olovke

SETPC random 15 - postavljanje boje olovke na slučajan broj između 0 i 15