Deklaracija varijabli

     

 

Svaku varijablu koju koristimo u programu moramo najaviti tako da navedemo njeno ime i tip podataka. Na temelju tipa svakoj varijabli se pridružuje dio memorije u koji se upisuje njena vrijednost. Početna vrijednost varijable nije definirana. Ključna riječ za najavu varijabli je VAR, a opći oblik naredbe je.

VAR popis varijabli: tip varijable;

Primjer 1:

VAR broj,i,j:integer;
    n,m:real;

O deklaraciji procedure i funkcije za sada nećemo učiti budući da nam za sada neće biti potrebno.