Naredbe

     

 

Ovaj odjeljak mora postojati u svakom bloku naredbi. Naredbe opisuju akcije koje će se izvršiti za vrijeme rada programa. Sve naredbe nabrajamo između ključnih riječi BEGIN i END, a međusobno iz odvajamo znakom ";"(točka – zarez).
Točku zarez može se izostaviti jedino prije naredbe end.

Na kraju programa iza zadnjeg end uvijek mora stajati "." (točka).

Složenom naredbom (compound statement) nazivamo niz naredbi koje tvore jednu logičku cjelinu i nalaze se između ključnih riječi begin i end.

Primjer 1:

begin
naredba_1;
naredba_2;
......
naredba_n;
end .

Zadatak 1:

Koje deklaracije i definicije nisu ispravne:

a).

const broj:=3.14;

b).

const broj=3.14:

c).

var x;:y:integer;

d).

var x:y,integer;

Zadatak 2:

Što je netočno u strukturi sljedećih programa:

a)

Program Prvi;
var broj:integer;

begin
naredbe;
end .

b)

Program Prvi;

begin
var broj:integer;
naredbe;
end .

Vjerujem da već sada lako možete definirati strukturu programa u Pascalu. U idućoj lekciji navest ćemo osnovne elemente Pascala.