Cjelobrojni tip podataka

     

 

Cjelobrojni tip podataka ili integer je konačan podskup skupa cijelih brojeva. U matematici smo naučili da je skup cijelih brojeva beskonačan, no računalo može prikazati samo ograničen skup brojeva, pa je stoga:

  • najveći cijeli broj određen konstantom maxint = 2n-1-1,
  • najmanji minint = -2n-1,

gdje je n broj bitova koje zauzima integer.

n

maxint

minint

 

 

Tako za n = 16 maxint je 32767, a minint je -32768. Postoji i prošireni skup cjelobrojnih tipova podataka koji se razlikuju po intervalu vrijednosti i broju bitova koje zauzimaju:

Tip podataka

Broj bitova

Opseg

Byte

8

0 do 255

Shortint

8

-128 do 127

Integer

16

-32768 do 32767

Word

16

0 do 65535

Longint

32

-2147483648 do 2147483647

Najava varijabli cjelobrojnog tipa glasi:

var
ime_varijable:integer;

Na cjelobrojnom tipu podataka definirani su slijedeći standardni operatori:

+

zbrajanje

-

oduzimanje

*

množenje

div

cjelobrojno dijeljenje (17 div 3 = 5)

mod

ostatak pri cjelobrojnom dijeljenju (17 mod 3 = 2)

Prioritet računskih operacija je sljedeći:
div, mod ,* pa tek onda + i -; operacije istog prioriteta izvršavaju se s lijeva u desno.

Primjer 1:

5+7 mod 3*8-12 div 5=5+1*8-2=5+8-2=11

Na cjelobrojnom tipu podatka (argument funkcije je cijeli ili realan broj, ali rezultat je uvijek cijeli broj) definirane su sljedeće funkcije:

Funkcija

značenje

primjer

abs()

apsolutna vrijednost

abs(-5)=5

sqr()

kvadrat

sqr(7)=49

succ()

sljedbenik

succ(3)=4

pred()

prethodnik

pred(3)=2

trunc()

cijeli dio realnog broja

trunc(3.14)=3

round()

zaokružuje realan broj na najbliži cijeli

round(3.67)=4

random(br)

daje slučajan broj iz intervala [0,br)

random(50) daje brojeve od 0 do 49