Realni tip podataka

     

 

Realni tip podataka ili real predstavlja konačan podskup skupa realnih brojeva. Također definirani su sljedeći tipovi koji se razlikuju prema broju bitova koje zauzimaju, intervalu vrijednosti i broju decimalnih znamenki:

Tip

Broj
bytova

Broj decimalnih
znamenki

Opseg

Real

6

10 - 12

2.9E-39 do 1.7E38

Single

4

7 - 8

1.5E-45 do 3.4E38

Double

8

15 - 16

5.0E-324 do 1.7E308

Extended

10

19 - 20

3.4E-4932 do 1.1E4932

Comp

8

19 - 20

-9.2E18 do 9.2E18

Opći oblik naredbe za najavu realne varijable je:

var
ime_varijable:real;

Osnovne operacije definirane na realnom tipu su:

+

zbrajanje

-

oduzimanje

*

množenje

/

dijeljenje

Prioritet računskih operacija je sljedeći:
/ ,* pa tek onda + i -; operacije istog prioriteta izvršavaju se s lijeva u desno.

Standardne funkcije koje kao rezultat daju realni tip podataka (ako je argument funkcije realan broj) su:

Funkcija

Značenje

Primjer

abs()

apsolutna vrijednost

abs(-5.2)=5.2

sqr()

kvadrat

sqr(2.2)=4.84

sin(),cos()

trigonometrijske funkcije

arctan()

arcus tangens

exp()

eksponencijalna funkcija ex

ln()

prirodni logaritam

sqrt()

drugi korijen

sqrt(4)=2.0

int()

daje cijeli dio realnog broja,
ali u obliku realnog broja

int(3.14)=3.00

frac()

daje decimalni dio realnog broja

frac(3.14)=0.14