Izrazi

     

 

Svaki program sastoji se od tri bitna dijela: unos podatka, obrada podatka i ispis tj. prezentacija rezultata obrade. Obrada podatka uvijek podrazumijeva nekakvo "računanje". Pogledajte u nastavku kako ispravno zapisati izraze.

Izraz određuje način izračunavanja neke vrijednosti. Sastoji se od operanada koji su povezani operatorima. Operand može biti:

 • konstanta: 3.14159, 100
 • varijabla: suma, n
 • poziv funkcije: sqr(x), abs(a-b)
 • izraz u zagradama: (1+p/100), (b*b-4*a*c)

Operatori mogu biti :

 • osnovni: +, -, *, /, div, mod
 • logički: NOT, AND, OR
 • relacijski: < (manje od), > (veće od), <= (manje ili jednako), >= (veće ili jednako), <> (različito), = (jednako)

Operatori se izvršavaju prema sljedećem prioritetu:

1.

NOT

2.

AND, *, /, DIV, MOD

3.

OR, +, -

4.

=, <, >, <=, >=, <>

Operatori istog prioriteta izvršavaju se s lijeva u desno. Izrazi u zagradama imaju najviši prioritet. Kad ima više parova zagrada najprije se računaju izrazi u unutarnjim zagradama.

Na sljedećem primjeru pogledajte redoslijed izvršavanja računskih operacija.

Primjer 1:

22 div 3 + 5 mod 2 + 6 * 7 = 7 + 1 + 42 = 50

35-8*2-64/8=35-16-8=19-8=11

Relacijski ili operatori uspoređivanja kao rezultat uvijek daju logički tip podataka.

Pogledajmo na primjeru:

Ako je x jednak 5, a y jednak 8 tada je

x<>y

istina

x>y

laž

x<y

istina

itd.

Prilikom zapisivanje algebarskih izraza u Pascalu trebamo voditi računa o nekim razlikama u odnosu na uobičajeni matematički zapis:

 • znakovi operacija ne smiju se izostaviti (znak množenja u matematici možemo izostaviti)
 • ne mogu se koristiti razlomci nego znak dijeljenja
 • dopuštene su samo okrugle zagrade
 • argumenti funkcija moraju biti zatvoreni u zagradu
 • dva aritmetička operatora na smiju se nalaziti jedan pored drugog (npr. ne smije se pisati x*-2 nego x*(-2)
 • broj otvorenih zagrada mora biti jednak broju zatvorenih

Primjer 2:

Često ćemo razne matematičke probleme rješavati upravo programima. U tim slučajevima potrebno je znati na koji način pojedine algebarske izraze napisati u Pascalovoj notaciji:

a).

b).

c).

ab + cd

d).

|x| + 2|y|

e).

2+{a+b[3+c(2+a)]}