Zadaci za vježbu

     

 

Zadatak 1:

Izračunajte vrijednost sljedećih izraza i odredite tip rezultata.

a).

9 div 2 + 7 mod 2

b).

15/8

c).

round(6.75)+int(5.67)

d).

frac(15.87)+trunc(14.55)

e).

sqrt(-100)

f).

sqr(-5)

g).

chr(65)

h).

ord('T')

Zadatak 2:

Zapiši u pascalovoj notaciji sljedeće izraze.

a).

5x2+7x+2

b).

{2+[5+9a(7b+c)-9]-17}

c).

|a+b|

d).

7·1015

Zadatak 3:

Koje će vrijednosti poprimiti varijable a i b nakon izvršavanja sljedećih naredbi:

a).

a:=5;
a:=a+2;

a =

b).


b:=3;
a:=b+5;
b:=a-5;

a =

b =

b).


a:=0;
b:=a;
a:=a+b+1;

a =

b =

Zadatak 4:

Koristeći Pascalovu notaciju zapišite sljedeće logičke izraze:

a).

varijable a, b i c su pozitivne

b).

nijedna od varijabli a, b i c nije pozitivna

c).

varijabla a je realan broj iz inetrvala (0,5)

d).

varijabla a je manja od zbroja varijabli b i c

e).

bar jedna od varijabli a, b ili c je pozitivna

U nastavku proučite kako ispisati podatke na zaslon.