Ispis teksta

     

 

Ukoliko želite ispisati tekst na ekran dovoljno je u zagradi pod jednostrukim znakovima navoda navesti željeni tekst. Opći oblik write naredbe glasi:

write('zeljeni tekst');

Napomenimo da između znakova jednostrukog navoda mora biti kompletan tekst uključujući i sve razmake i znakove interpunkcije koje želimo prikazati na zaslonu.
Pogledajmo to na primjeru:

Primjer 1:

program prvi;
begin
     write('Dobar dan');
     write('svima!')
end.

Obzirom da u prvoj write naredbi nismo ostavili razmak nakon teksta "Dobar dan" niti prije riječi "svima" u drugoj naredbi ispis će biti:

Dobar dansvima!

Napomena: Nakon sto ukucate program kompajlirajte ga i pokrenite sa CTRL+F9. Koristite ALT+F5 za pristup korisničkom zaslonu jer će te na njemu vidjeti rezultate.

Primjer 2:

program prvi;
begin
     write('Dobar dan');
     write(' svima!')
end.

U ovom primjeru ostavili smo razmak prije riječi "svima" pa je tekst ispravno ispisan.

Dobar dan svima!

Pogledajmo prethodni primjere napisane naredbom writeln.

Primjer 3:

program prvi;
begin
     writeln('Dobar dan');
     writeln('svima!')
end.

Ispis će biti

Dobar dan
svima!

Naredbe write i writeln mogu se kombinirati po potrebi!

Primjer 4:

Program koji slijedi koristi kombinaciju obje naredbe.

program prvi;
begin
     write('Dobar dan');
     writeln(' svima!')
end.

Ispisat će se

Dobar dan svima!

Zadatak 1:

Pokrenite programski jezik Pascal i u njemu napišite program kojim ćete na zaslonu prikazati svoje ime, prezime, adresu, poštanski broj i grad, ali tako da za svaki podatak koristite posebnu naredbu za ispis i pri tome poštujete slijedeće oblike:

  1. Ime Prezime, Adresa, Poštanski broj, Grad
  2. Ime Prezime
    Adresa
    Poštanski broj Grad

Često na zaslon nije dovoljno ispisati tekst nego i vrijednosti varijabli. Više o tome saznat ćete u idućoj lekciji.