Ispis vrijednosti

     

 

Prilikom ispisa vrijednosti varijabli i konstanti upotrebljavaju se iste naredbe kao za ispis teksta. Razlika je u tome što prilikom ispisa vrijednosti varijable, ime varijable pišemo izvan jednostrukih znakova navoda:

write(a);
writeln(a);

Zgodno je kombinirati ispis teksta i vrijednosti varijabli. U tom slučaju tekst i varijablu odnosno konstantu odvajamo zarezom.

Primjer 1:

Ispišimo na zaslon varijablu a=5 i konstantu pi.

program vjezba;
const pi=3.14159265; (*definicija konstante*)
var
        a:integer; (*najava varijable*)
begin
        a:=5; (*naredba pridruzivanja*)
        writeln('pi = ',pi);
        writeln('a = ',a);
(*ispis*)
end.

Na mjestu imena varijable (konstante) ispisat će se njezina vrijednost. Tekst pod apostrofima samo će se prepisati na zaslon. Dakle, ispis će biti:

pi = 3.1415926500000000E+0000

a=5

Uočite da realan broj piše u eksponencijalnom obliku, a takav ispis nije pregledan. Ispis se može i "uljepšati" te na taj način prilagoditi korisniku. U idućoj lekciji naučit ćete kako korisniku prilagoditi ispis.