Naredba if - then - else

     

 

Za rješavanje problema kao što je:
"ako je broj veći od nule izračunaj njegov drugi korijen, a ako nije ispiši poruku Nemoguce", potrebna nam je složenija naredba od naredbe if..then.

Naredba if - then - else omogućit će, da ako je uvjet istinit izvršimo jednu, a ako nije istinit drugu naredbu. Dijagramom tijeka predočavamo na sljedeći način:

Opći oblik ove naredbe je:

if uvjet then naredba_1 else naredba_2;

Dakle, ako je uvjet istinit izvršava se naredba_1, a ako je uvjet lažan izvršava se naredba_2.

Ako treba izvršiti više naredbi grupiramo ih sa begin i end:

if uvjet then begin
blok_naredbi_1;
end
else begin
blok_naredbi_2;
end;

Napomena:

Naredba koja je neposredno prije else ne smije imati ; (točku-zarez).

Primjer 1:

Napišite dio programa za sljedeća grananja:

 1. provjeri je li prirodan broj a paran ili neparan.

  if a mod 2 =0 then
  writeln('Paran je ')
  else
  writeln('Neparan je');

 2. provjeri jesu li učitana dva cijela broja jednaka

  if a=b then
  writeln('jednaki su')
  else
  writeln('razliciti su');

 3. ako je broj veći od nule izračunaj njegov drugi korijen, a ako nije ispiši poruku "Nemoguce"

  if a>0 then
  korijen:=sqrt(a)
  else
  writeln('Nemoguce');

Sljedeće zadatke riješite koristeći FreePascal.

Zadatak 1:

Za učitani cijeli broj provjeri je li djeljiv sa 7 ili nije.

Zadatak 2:

Učitaj stranicu kocke pa ispiši oplošje i volumen.

U lekciji koja slijedi vidjet će te kako izvršiti grananje u programu u više smjerova.