Vježba naredbe if

     

 

Riješite zadatke koji slijede jer to je jedini način da usvojite pravilnu uporabu naredbe if.

Zadatke riješite u FreePascalu. Rješenja zadataka prokomentirajte uporabom alata za diskusiju pod temom "Grananje".

Zadatak 1:

Ako je učitani cijeli broj veći od nule ispiši njegov korijen, ako je manji od nule njegov kvadrat, a ako je jednak nuli ispiši tekst "Broj je jednak nuli".

Zadatak 2:

Učitana tri cijela broja poredaj od najmanjeg ka najvećem.

Zadatak 3:

Za učitana tri broja a, b i c izračunaj korijene kvadratne jednadžbe ax2+bx+c=0, a≠0.

Zadatak 4:

Za učitana tri realna broja provjeri mogu li činiti stranice trokuta. Ako mogu, uporabom Heronove formule izračunaj površinu i opseg tog trokuta.

Zadatak 5:

Učitaj x i y pa izračunaj: