Vježba naredbe case

     

 

U ovoj lekciji riješite zadatke koji će vam pomoći pri svladavanju naredbe case.

Zadatke riješite u programskom jeziku FreePascal. Rješenja zadataka prokomentirajte uporabom alata za diskusiju pod temom "Grananje".

Zadatak 1:

Učitaj realan broj pa ispiši riječima znamenku prvu desno od decimalne točke.

Zadatak 2:

Učitaj duljinu stranice kocke a pa ovisno o želji korisnika izračunaj oplošje ili volumen ili prostornu dijagonalu kocke.

Napomena: Obzirom da se izračunava samo jedna od vrijednosti (volumen, oplošje ili prostorna dijagonala) možemo uzeti samo jednu varijablu za sve tri vrijednosti. Na taj način štedimo memorijski prostor.

Zadatak 3:

Učitaj dva cijela broja pa ispiši njihov zbroj, razliku, produkt, kvocijent ovisno o želji korisnika.

Zadatak 4:

Napišite program koji će za uneseni postotak riješenosti pismenog ispita ispisivati ocjenu riječima (0 - 40% nedovoljan, 41 - 59 % dovoljan, 60 - 75 % dobar, 76 - 90% vrlo dobar, iznad 90% odličan)

Napomena: Konstante unutar case naredbe mogu biti zadane i intervalno!

Zadaci koji se nalaze u sljedećoj lekciji obuhvaćaju naredbu if i naredbu case. Riješite ih.