Rješavanje jednostavnih zadataka s naredbama grananja

     

 

Ova lekcija sadržava zadatke koji su rješivi pomoću naredbi grananja.

Zadatke riješite u programskom jeziku FreePascal. Rješenja zadataka prokomentirajte uporabom alata za diskusiju pod temom "Grananje".

Zadatak 1:

Napravite program koji će omogućiti unošenje dva cijela broja. Program treba od većeg učitanog broja oduzeti manji i dobiveni rezultat ispisati na zaslon.

Zadatak 2:

Učitaj x iz intervala [0, 9] i izračunaj y.

Zadatak 3:

Napravite program koji će omogućiti unošenje troznamenkastog broja i na zaslon ispisati njegovu najveću znamenku.

Zadatak 4:

Napravite program kojim će te na zaslon ispisati izbornik u kojem korisnik odabire geometrijski lik za koji želi izračunati površinu i opseg (kvadrat, pravokutnik, pravokutni trokut ili krug). Nakon korisnikova odabira, program treba omogućiti unošenje potrebnih podataka, te izračunati i ispisati površinu i opseg zadanog lika.

Dosadašnji zadaci nisu zahtijevali ponavljanje dijelova programa. No prilikom programiranja upravo se takvi slučajevi često susreću. Na primjer treba nekoliko puta napisati isti tekst. Za takve probleme trebamo naredbe ponavljanja koje ćemo obraditi u sljedećem poglavlju.