Sažetak - treće poglavlje

     

 

Većina problema s kojima se susrećemo u programiranju zahtjeva da pojedine naredbe treba izvršiti samo ako je neki uvjet zadovoljen. Takve probleme rješavamo grananjem u programu. Grananje može biti jednostruko ili višestruko. Jednostruko grananje je ono kod kojeg se blok naredbi izvršava ukoliko je uvjet zadovoljen, a u protivnom se prelazi na prvu sljedeću naredbu. Naredba jednostrukog grananja je if .. then

if uvjet then naredba;

Naredbu if - then - else upotrebljavamo za grananje u dva smjera.

Opći oblik ove naredbe je:

if uvjet then naredba_1 else naredba_2;

Dakle, ako je uvjet istinit izvršava se naredba_1, a ako je uvjet lažan izvršava se naredba_2.

Ukoliko treba izvršiti više naredbi, naredbe se grupiraju pomoću begin i end.

Ukoliko zadatak zahtijeva grananje program u više smjerova možemo pisati više if naredbi jednu u drugoj. Takav način pisanja naredbi nazivamo blok naredbi if.

Naredba case upotrebljavamo kod višestrukog grananja koje ovisi o vrijednosti nekog izraza. Ukoliko izraz ili varijabla tijekom programa mogu poprimiti različite vrijednosti i ovisno o tim vrijednostima treba izvršiti različite blokove naredbi upotrijebit ćemo case, jer je pregledniji od niza if naredbi.

Opći oblik te naredbe je:

case izraz of
    konstanta_1:blok_naredbi_1;
    konstanta_2:blok_naredbi_2;
    .....
    konstanta_n:blok_naredbi_n
  else
    blok-naredbi_n+1;

end;

U sljedećem poglavlju naučit će te kako ponavljati dijelove programa određeni broj puta. Za takve konstrukcije upotrebljavamo petlje ili iteraciju.