Zadaci s petljom repeat

     

 

Pokreniti FreePascal i riješite zadatke koji slijede. Rješenja zadataka prokomentirajte uporabom alata za diskusiju pod temom "Petlje".

Zadatak 1:

Učitavajte brojeve sve dok ne učitate 0. Ispišite prosjek te koliko je učitanih brojeva bilo.

Zadatak 2:

Zadan je niz brojeva 1, 3, 9, 27, ... Ispišite prvi član koji je veći od 1000.

Zadatak 3:

Ispiši tablicu faktorijela od 1 do učitanog n.

Zadatak 4:

Među neparnim brojevima mogu se izdvojiti samo oni kojima je svaka znamenka neparna. Nazovimo ih "potpuno neparni brojevi". Napravite program koji će za uneseni cijeli broj ispisati je li ili nije potpuno neparan.

Vježbajte uporabu petlji na zadacima u sljedećoj lekciji.