Zadaci s petljama

     

 

Zadatke riješite u FreePascalu. Rješenja zadataka prokomentirajte uporabom alata za diskusiju pod temom "Petlje".

Zadatak 1:

Ako ispišemo sve brojeve od 1 do 282 koliko puta smo napisali znamenku 2.

Zadatak 2:

Napravite program kojim će te izračunati srednju ocjenu učenika u jednom razredu.

Zadatak 3:

Izračunaj sumu s=1! - 2! + 3! - 4! + ... ± n!

Zadatak 4:

Odredi najmanji prirodan broj kod kojega je umnožak znamenaka 5040 (rješenje 25789)

Zadatak 5:

Učitaj razlomak pa ga skrati.

Ovim što ste do sada naučili niste savladali Pascal. Da biste uspješno mogli rješavati zadatke uporabom Pascala morate proučiti još neke naredbe i tipove podataka (polja, pokazivači, funkcije i procedure...) no o tome u nekom drugom tečaj.