Rješenje

     
 

Zadatak 1

Za učitani polumjer kruga r treba izračunati površinu i opseg tog kruga:

Rješenje:

1. Zadavanje problema

  • Treba učitati polumjer kruga i izračunati površinu i opseg tog kruga.

2. Analiza zadatka

  • Ulazni podatak: duljina polumjera kruga (r)
  • Izlazni podaci: opseg (o) i površina kruga (p)
  • Sva tri podatka su iz skupa pozitivnih realnih brojeva.

Tražene formule su: P=r2p i O=2rp.

3. Sastavljanje algoritma:

Dijagram tijeka Pseudokod
  1. Učitavati polumjer kruga r sve dok ne bude veći od 0.
  2. Izračunati P=r2*3,14 i O=2r*3,14
  3. Ispisati P i O

 


Zadatak 2:

Za učitani polumjer kruga izračunati opseg i površinu.

Rješenje:

PROGRAM krug;
(*racuna povrsinu i opseg kruga*)
CONST pi=3.14159;
VAR r,O, P : real;
BEGIN

write('Ucitaj polumjer ');
readln(r);
O:=2*r*pi;
P:=sqr(r)*pi;
WRITELN('Opseg je ',O:0:2);
WRITELN('Povrsina je ',p:0:2);
READLN;

END.


Zadatak 3:

Za učitan polumjer (r>0) kugle ovisno o želji korisnika izračunaj oplošje ili volumen.

Rješenje:

program geometrija;
const pi=3.14159;
var r,v,o:real;
    i:integer;
begin

write('Unesi duljinu radijusa ');
readln(r);
if r<=0 then
    writeln('polumjer mora biti veci od 0')
else
begin
    writeln('1. oplosje');
    writeln('2. volumen');
    write('Izaberi broj ');
    readln(i);
    case i of
      1:begin
            o:=4*sqr(r)*pi;
            writeln('oploçje je ',o:0:2);
        end;
      2:begin
            v:=4/3*sqr(r)*r*pi;
            writeln('volumen je ',v:0:2);
        end
      else
            writeln('Krivi izbor');
    end;
end;
readln;

end.


Zadatak 4:

Unesi masu za n učenika pa izračunaj prosječnu masu i koliko je učenika lakše od 55 kg.

Rješenje:

program petlja;
var n,s,i,m,br:integer;
    as:real;
begin

write('koliko ima ucenika u razredu ');
readln(n);
s:=0;
br:=0;
for i:=1 to n do
begin
   write('Masa ',i,'. ucenika ');
    readln(m);
    s:=s+m;
    if m<55 then
      inc(br);
end;
as:=s/i;
writeln('Prosjek je ',as:0:2);
writeln('Laksih od 55 kg ima ',br);
readln

end.