Vježba

     

 

Na početku ove vježbe pokušajte napraviti dijagram tijeka za proces programiranja. Sjetite se kada se i na koje korake u programiranju trebate vratiti.

U nastavku vježbe napravite analizu, skicu rješenja, algoritam, skup podataka za testiranje (ulazne i izlazne podatke) i dokumentaciju za rješenje sljedećih problema:

1. Omogućite unos dva broja a i b. Unesenim brojevima zamijenite mjesta.

Mala pomoć: Kako bi zamijenili sadržaj dviju posuda?

2. Omogućite unos tri broja. Pronađite i ispišite najmanji među njima.

Rješenje:

Kasnije, kada se naviknete na programiranje, nećete koristiti pojam „zamjene varijabli“. Jer, radi se o procesu zamjene vrijednosti varijablama. No, u animacijama koje slijede koristi se termin zamjene varijabli kako bi vas što manje zbunjivali na početku.

Zamjena mjesta brojevima - uvođenjem treće varijable:

Zamjena mjesta brojevima bez korištenja treće varijable:

Traženje najmanjeg broja