Pregled sadržaja i aktivnosti šestog poglavlja

     

 

Programi koje smo do sada izrađivali mogli su raditi samo sa podacima koje je u njih uključio programer prilikom pisanja programa. Takvi programi nemaju svrhu jer nisu općeniti, već rade samo za jedan skup podataka.

Općenitost programima omogućuje naredba za unos podataka koja "prebacuje" odgovornost za ulazne podatke sa programera na korisnika. Ona traži unos podatka i uneseni podatak sprema u memoriju.

Podatak koji unese korisnik naziva se varijabla. Da bi se podaci u memoriji mogli razlikovati potrebno im je ime. Za razliku od nekih programskih jezika (BASIC-a, na primjer) C zahtjeva da se svaka varijabla u programu najavi prije prvog korištenja. U najavi, osim imena varijabli se određuje i tip podatka koji će sadržavati. Ako se varijabla najavi ispred funkcije main() onda je ona dostupna svim funkcijama u programu i nazivamo ju globalna varijabla. Lokalne varijable dostupne su samo unutar funkcije u kojoj su najavljene.

Osim varijabli, prije korištenja potrebno je najaviti (preciznije, definirati) i konstante koje će se koristiti u programu.

Vrijednosti varijablama pridružujemo naredbom pridruživanja. Ona vrijednost koja se nalazi s desne strane operatora pridruživanja (=) pridružuje varijabli s lijeve strane.

S desne strane operatora pridruživanja može biti i matematički izraz. Osim aritmetičkih operatora, u izrazu mogu stajati i matematičke funkcije. Većina matematičkih funkcija smještena je u biblioteci math.h.

Aktivnosti

Proučavanje sadržaja i primjera kroz koje ćete se upoznati sa naredbom za unos i naredbom pridruživanja.

Diskusije:Diskusija u ovom poglavlju dat će vam povratnu informaciju u kojoj mjeri ste savladali tipove podataka kako bi ih mogli tijekom pisanja programa ispravno primijenili.


Zadaci i vježba: U ovom poglavlju očekuje se da redovito prolazite sve vježbe ugrađene u lekcije. Na kraju poglavlja predviđeno je nekoliko zadataka za samoispitivanje, te zadaci za samostalnu vježbu. Samoispitivanjem i rješavanjem zadataka za vježbu dobit ćete uvid u stečeno znanje.

Osim zadataka za vježbu u ovom poglavlju potrebno je dovršiti i predati na ocjenjivanje vaš prvi zadatak. Više o zadacima i kriterijima za njihovo ocjenjivanje pogledajte u Uputama za polaznike.