Komentar u programu

     

 

Dio programa između znakova /*i */naziva se komentar. Komentari služe programeru za lakše snalaženje u programu. Programeri najčešće komentiraju bitne dijelove programa kako bi im kasniji zahvati na programu bili jednostavniji. Prilikom prevođenja programa komentari se preskaču.

Pogledajte još jednom rješenje zadatka za vježbu iz prethodne lekcije.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

main()
{
 //najava cjelobrojnih varijabli a i b
 int a,b;
 //najava realne varijable c
 float c;
 //ispis uputa korisniku na zaslon
 printf( "Upisite dva cijela i jedan realan broj. Prilikom unosa odvojite ih zarezom. " );
 //unos podataka
 scanf( "%d, %d, %f",&a, &b, &c);
  /*ispis unesenih vrijednosti
 %.2f kontrolira ispis na dvije decimale*/

 printf("%d \n%d \n%f",a,b,c);
 //kada koristimo funkciju getch()program će
 //nakon izvršavanja
 //ostaviti rezultat na zaslonu sve dok
 //korisnik ne pritisne
 //bilo koju tipku na tipkovnici

 getch();
}

Za razliku od programa prikazanog u prethodnoj lekciji, ovaj program je dopunjen pojašnjenjima svake linije kôda. Ako program pokrenete, vidjet ćete da na zaslonu nema promjene.

Kako to?

Pojašnjenja su dodana komentarima. Komentar je dio programa koji program prevoditelj prilikom prevođenja preskače, a služi isključivo za upute i pojašnjenja programeru.

Najčešće se koriste za olakšavanje programeru kasnijih zahvata u programu.

U programskom jeziku C komentar se piše između znakova /*i */.

Primjer 1:

/*Ovo je komentar.*/

Komentar se može protezati kroz nekoliko linija u programu. Bitno je da počne i završi oznakom */.

U C++ ugrađena je još jedna oznaka za komentar koji se proteže samo u jednom redu. To je oznaka //. U Dev-C++ -u ovu oznaku možete koristiti, samo nemojte zaboraviti da je to C++, a ne C oznaka.

Vježba 1:

Pažljivo još jednom pogledajte kod programa na početku ove lekcije i proučite komentare. Na kraj programa dodajte komentar sa svojim imenom i prezimenom. Ispravnost provijerite gumbom Testiraj.

Osim varijabli, u programu se često koriste i konstante. Na koji način se definiraju u programu naučit ćemo u sljedećoj lekciji.